Bạn đang ủng hộ cho goiyeu.net thông qua người đại diện Dũng Lê.

Sau khi kich vào Donate, bạn sẽ được chuyển đến trang chuyển tiền của Paypal, mọi thứ đã sẵn sàng - bạn chỉ cần điền vào số tiền bạn muốn ủng hộ cho goiyeu.net. Dù ít dù nhiều, goiyeu xin được cám ơn hành động này của bạn.

Thân. goiyeu.net